24ωρη Γραμματεία Ιατρείου! info@looknatural.gr
Δωρεάν Ραντεβού Ενημέρωσης | 210 6994954

Hands Rejuvenation

Indications

  • Skin atrophy due to aging and sun exposure
  • Age and sun spots
     
  • We enrich the skin with fillers like hyalouronic acid  or Radiesse, or use fat injections.
  • Autologous cellular rejuvenation
  • Laser treatment for the age spots
  • Local anaesthesia