24ωρη Γραμματεία Ιατρείου! info@looknatural.gr
Δωρεάν Ραντεβού Ενημέρωσης | 210 6994954

Brown spots

Brown spots develop as we age and are related to sun exposure. Most often affect the face, the dorsum of the hands and the upper chest.

• We can erase them with the appropriate Laser system
• It takes only 10 to 15 minutes and requires 1 to 2 sessions

BEFORE & AFTER